coming soon
او خوب سنگ میزند
01:25:32 دقیقه 1391/05/24 (ایران)
«بردو» پسر نوجوانی است که با برادر کوچکتر و مادر مریضش ، دور از روستا زندگی می کند. مادر بردو تنگی نفس دارد و ممکن است در تنهایی حالش بد شود و جانش به خطر بیفتد . بردو تصمیم می گیرد پول جور کند تا در روستا خانه ای بگیرند اما برای جور کردن پول به دردسر می افتد .
0

دیدگاه ها