coming soon
استخر
01:36:11 دقیقه 1393/04/28 (ایران)
فروغ زن متمولی است که صاحب چند رستوران بوده و همین طبقه اقتصادی باعث میشود با مردی که ده سال از خودش کوچکتر است ازدواج کند . با ورود خواهر زاده فروغ به داستان اتفاقاتی می افتد که …
1

دیدگاه ها

اون عکس رنگی که زدن اون پایین پوستر اون عکس رنگی مال فیلم خط