coming soon
دو نیمه سیب
01:42:06 دقیقه 1370/05/07 (ایران)
«سایه» و «فرح» خیلی اتفاقی با هم برخورد می کنند و متوجه شباهت باورنکردنی شان می شوند. آن ها پیگیر این شباهت می شوند و داستان گذشته عجیب خانواده شان آن ها را به حقایقی باورنکردنی می رساند.
0

دیدگاه ها